General terms and conditions

RECHTSVORM / RECHTSPOSITIE

1.1

Luxxion is de handelsnaam van een bedijf dat wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak, met als doelstelling het interactief presenteren van producten en bedrijven, middels specialistische websites en beurspresentaties in Full HD of bioscoopformaat.

1.2

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Luxxion, maar ook ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door haar zijn ingeschakeld, respectievelijk ten behoeve van alle personen voor wier handelen of nalaten Luxxion aansprakelijk zou kunnen zijn.

OPDRACHT

2.1

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Luxxion als opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat wordt laatstgemeld geval een regeling geeft en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk gesloten.

2.2

Het staat Luxxion vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door de door hem aan te wijzen personeelsleden van Luxxion te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

2.3

Luxxion zal bij de uitvoering van de aan hem verleende opdrachten bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door hem in te schakelen andere (rechts)personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

opdrachtgever

3.1

Opdrachtgever is iedere persoon die Luxxion heeft verzocht om voor of namens hem het gevraagde product of dienst, welk verzoek door Luxxion is aanvaard overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 en 7.

honorarium

4.1

Voor de uitvoering van de opdracht is Opdrachtgever een honorarium verschuldigd, te vermeerderen met verscholten en omzetbelasting (hierna ook te noemen: ‘de factuur’). Het honorarium wordt vastgesteld op basis van een vooraf in te schatten maximale tijdsbesteding en een daarop gebaseerde begroting als hierna vermeld.

4.2

De betalingsverplichting is ondeelbaar en niet voor verrekening vatbaar, tenzij bij nadere overeenkomst anders is bepaald.

4.3

Het honorarium van Luxxion is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Indien een opdracht wordt ingetrokken blijven in ieder geval verschuldigd de werkelijk gemaakte kosten als hiervoor omschreven, tenzij Luxxion te zijner discretie deze kosten matigt.

4.4

Verrichte werkzaamheden worden nomaliter als volgt in rekening gebracht indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand: 40 procent bij accorderen van de opdracht, 50 procent na toesturen preview-afbeeldingen en 10 procent na levering. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk indien dit schriftelijk met Luxxion is overeengekomen en door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn geaccordeerd.

4.5

Luxxion is steeds gerechtigd van Opdrachtgever betaling van een of meer voorschotten te verlangen ter nadere verrekening met het uiteindelijke verschuldigde.

aanbod

5.1

Een aanbieding van Luxxion bestaat uit een offerte met betrekking tot een opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs wordt begroot als hierna in artikel 10 omschreven.

toepasselijkheid

6.1

Alle offertes en aanbiedingen van Luxxion vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de aanbieding als op eventuele andere op basis van die aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten. Toepassing van de door Opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Luxxion van de hand gewezen. Algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten in het bijzonder ook voor zover die voorwaarden betrekking hebben op betaling, verrekening of het recht op verpanding of overdracht van vorderingen van Luxxion op opdrachtgevers.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

7.1

Alle offertes en aanbiedingen van Luxxion zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte of aanbieding van Luxxion een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Luxxion het recht om de offerte of aanbieding vijf werkdagen na ontvangst te herroepen.

7.2

Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht, die nog niet door Luxxion is aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten, c.q. inschrijvingen gemaakt ter zake van de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, aan Luxxion zullen worden vergoed c.q. gehonoreerd.

WIJZIGINGEN

8.1

Wijzigingen in alle overeenkomsten en van deze algemene voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

verslaggeving

9.1

Luxxion kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met Opdrachtgever contactrapporten opmaken, welke ter akkoordbevinding aan Opdrachtgever kunnen worden toegezonden. Wanneer Opdrachtgever niet binnen vijf dagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan zijn gebonden.

begroting

10.1

Luxxion maakt een begroting met betrekking tot de opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs wordt begroot.

10.2

De begroting bevat zo nodig een specificatie naar honorarium (op basis) van de door Luxxion gehanteerde tarieven en alle bijkomende kosten.

10.3

Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid te voorspellen, kunnen dee pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.

10.4

De begroting kan door Luxxion worden gewijzigd wanneer en voor zover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten, die nadien zijn gewijzigd.

10.5

Luxxion is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder voorafgaand overleg met maximaal 10% te overschrijden.

10.6

Opdrachtgever zal de begroting van Luxxion na verzending ter goedkeuring tekenen en aan Luxxion retourneren. Een dergelijke akkoordverklaring kan niet plaatsvinden door middel van een elektronisch bericht.

10.7

Indien op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden door Luxxion worden verricht vóórdat de hiervoor bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal Luxxion gerechtigd zijn haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde begroting helemaal niet tot stand komt.

prijzen

11.1

Indien niet op basis van een begroting als bedoeld in artikel 10 wordt gewerkt, is het navolgende van toepassing.

11.2

Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en porto.

11.3

In afwijking van het gestelde in artikel 8 heeft Luxxion het recht prijsverhoging van derden, voor zover na de offerte bekend is geworden, aan Opdrachtgever door te berekenen.

uitvoering en levering

12.1

Luxxion zal de opdracht naar beste kunnen en vanuit haar professionele inzicht vervullen.

12.2

Wanneer de instructie van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende mogelijkheden door Luxxion dienen te worden verkend alvorens tot een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze werkzaamheden mede zijn begrepen onder de overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel.

12.3

De diensten en daarbij behorende goederen worden geleverd ter plaatse waar Luxxion is gevestigd. Indien de diensten door middel van elektronisch databeheer worden geleverd, worden de diensten geacht te zijn geleverd zodra zij voor de ontvangende partij toegankelijk zijn (waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat het bericht de mailbox van de ontvanger heeft bereikt).

12.4

Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen vindt plaats door levering en volledige betaling. Het risico is vanaf levering bij Opdrachtgever.

tijdsplanning

13.1

De door Luxxion te geven tijdsplanning inzake de opdracht geldt slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijn(en).

13.2

Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij tevoren schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door Opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door Luxxion is geaccepteerd.

13.3

Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, zal Luxxion niet aansprakelijk zijn voor de late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden, welke buiten de macht van Luxxion ligt.

reclameren

14.1

Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont, is Opdrachtgever verplicht onverwijd, uiterlijk binnen vijf werkdagen schriftelijk te reclameren.

14.2

Betreffende gebreken, welke bij levering niet zichtbaar waren, is Opdrachtgever verplicht onverwijd, uiterlijk binnen vijf werkdagen schriftelijk te reclameren, nadat de gebreken redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

14.3

Reclames ten aanzien van facturen moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Luxxion worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

14.4

Reclames welke niet schriftelijk en tijdig zijn geschied als omschreven in dit artikel, behoeven niet meer door Luxxion in behandeling te worden genomen.

OPSCHORTING

15.1

Luxxion is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, in geval Opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens Luxxion, daaronder begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid in artikel 23.5.

MEERDERE OPDRACHTEN VOOR HETZELFDE PROJECT

16.1

Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bedrijven wenst te verstrekken, dient hij Luxxion hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is Opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht al reeds eerder aan een ander bedrijf heeft verstrekt.

BEGROTING

17.1

Luxxion mag vertrouwen op de juistheid c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door Opdrachtgever verstrekt bij de opdracht / briefings. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, c.q. onvolledigheden zal Opdrachtgever aansprakelijk zijn.

AUTEURSRECHTEN

18.1

Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder ontwerp (concept of definitief), iedere (werk)tekening, model of andere vormgevingen, berust bij Luxxion.

18.2

Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het in dit artikel onder 2 gestelde, slechts het recht op gebruik voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.

18.3

Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel van Luxxion rusten, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Luxxion verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken, zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder ontbindende voorwaarde dat niet tijdig wordt betaald en zal Luxxion later zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.

18.4

Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in enig ontwerp, document of product van Luxxion aan te (doen) brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxxion. Luxxion zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

ORIGINALITEIT

19.1

Luxxion staat er voor in dat de door haar gecreëerde werken en producten origineel zijn en dat zij over de desbetreffende rechten met betrekking tot het gebruik, zoals omschreven in de opdracht, kan beschikken.

NAAMSVERMELDING

20.1

Luxxion is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar werken te signeren, c.q. haar naam te (doen) vermelden in de animatie, in het colofon of op een titelrol, een door haar ontworpen website of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze.

20.2

Indien Luxxion dit wenst, zal het werk, voor zover van toepassing, worden voorzien van symbool c, respectievelijk d, onder vermelding van Luxxion en het jaar van eerste openbaarmaking, c.q. het jaar en/of nummer van een internationaal depot.

PROMOTIONEEL GEBRUIK

21.1

Luxxion zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van Opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het werk is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

BEËINDIGING OPDRACHT

22.1

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te herroepen, doch uitsluitend onder de navolgende voorwaarden: a) alle door Luxxion in redelijkheid gemaakte kosten (honoraria daaronder begrepen) tot het moment van herroeping, worden door Opdrachtgever terstond voldaan, en, b) Opdrachtgever zal Luxxion terstond vergoeden de door Luxxion in redelijkheid te verwachten winstmarge met betrekking tot de opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 25 procent van het totale bedrag dat met de opdracht is gemoeid.

22.2

Ingeval er sprake is van omstandigheden, heeft Luxxion het recht de opdracht terug te geven, waarbij zij recht zal hebben op de vergoeding zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

22.3

Ingeval (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst terstond te beëindigen. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt ook in een dergelijk geval.

22.4

Indien vóór het tijdstip van levering aan Luxxion blijkt dat Opdrachtgever niet kredietwaardig is, indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Luxxion, indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van Opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever onder bewind van curatele wordt gesteld, heeft Luxxion het recht de overeenkomsten met Opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Luxxion in een dergelijk geval.

22.5

Indien zich omstandigheden voorzien met betrekking tot personen of materialen waarvan Luxxion zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk of evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd is Luxxion bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

betaling

23.1

Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

23.2

Zodra en zolang Opdrachtgever niet al hetgeen is verschuldigd tijdig zal hebben voldaan, is Opdrachtgever in verzuim en is hij daarvoor een ‘boeterente’ verschuldigd. Deze bestaat uit wettelijke rente, vermeerderd met een boete van 2 procent.

23.3

Alle buitengerechtelijke kosten welke door Luxxion ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever bij verzuim aan Luxxion een minimaal bedrag verschuldigd als bepaald in het declaratietarief van de Orde van Advocaten. Indien de werkelijke kosten hoger zijn, is Opdrachtgever gebonden tot betaling van het meerdere.

23.4

Betalingen dienen te geschieden op de door Luxxion geannonceerde of anderszins aangegeven bankrekening, c.q. girorekening.

23.5

Luxxion is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van Opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie en Opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten meewerken.

ELEKTRONISCH DATAVERKEER

24.1

Een e-mail bericht zal in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijk gesteld worden met een schriftelijke verklaring.

24.2

Bij een geschil over het wel of niet door ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten, zullen de logfilegegevens van Luxxion dwingend bewijs opleveren.

24.3

E-mail berichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

24.4

De partij die zich van telecommunicatie bedient, is voor de keuze daarvan verantwoordelijk. Een partij die zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten zal indien zich bij het transport van data verminking van de data of een vertraging van de verzending voordoet, voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk zijn, voor zover deze schade verhaald kan worden op de desbetreffende telecomoperator.

AFGIFTE MATERIAAL

25.1

Alle materialen en alle digitale informatie die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Luxxion zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdrager komen voor rekening van Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor Opdrachtgever ter zake van materialen en digitale informatie van Luxxion, voor zover niet anders werd overeengekomen.

AANSPRAKELIJKHEID / SCHADEBEPERKING

26.1

Opdrachtgever vrijwaart Luxxion voor enige aansprakelijkheid jegens derden voor gebrekkigheid van enig product, dat is geproduceerd op basis van het ontwerp van Luxxion, behalve ingeval sprake is van een voor Luxxion ten tijde van het ontwerpen redelijkerwijze kenbaar gebrek in haar ontwerp.

26.2

In ieder geval zal Luxxion nimmer aansprakelijk zijn nog jegens Opdrachtgever, noch jegens derden voor enige gevolgschade of andere schade. Onverminderd het bovenstaande zal Luxxion nimmer schadevergoeding verschuldigd zijn, die uitgaat boven hetgeen met de opdracht was gemoeid.

26.3

Onverminderd zoals bepaald blijft Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor en vrijwaart Luxxion ter zake van enige schade of aanspraak voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige omschrijving of vermelding van producten of bestanddelen daarvan in het kader van de opdracht.

OVERMACHT

27.1

Onder overmacht wordt verstaan: elk buiten de directe invloed van Luxxion liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die nakoming van de verplichtingen van Luxxion uit overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: stakingen in andere bedrijven dan die van Luxxion (wilde stakingen of politieke stakingen), in het bedrijf van Luxxion een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere stoffen voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestaties benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Luxxion afhankelijk is en de algemene vervoersproblemen, beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en / of energie.

27.2

In geval van overmacht heeft Luxxion het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Luxxion.

27.3

Indien Luxxion bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan het verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarden heeft.

27.4

Indien Luxxion een wegens overmacht tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd, zonder enige korting.

GEHEIMHOUDING

28.1

Luxxion is verplicht alle informatie van Opdrachtgever, die voor hem als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen.

OVERDRACHT

29.1

De rechten en/of plichten uit hoofde van onder deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomsten kunnen niet worden overgedragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

toepasselijk recht

30.1

Het Nederlandse recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing.

COMPETENTIE

31.1

Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen Luxxion en Opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Luxxion is gevestigd.